امنیت پرداخت شما توسط امن ترین درگاه اینترنتی کشور یعنی سداد(زیر نظر بانک ملی) حفظ خواهد شد

صدقه
کمیته امداد امام خمینی استان قزوین

پرداخت اینترنتی مساعدت برای نیازمندان

کمک به نیازمندان و صدقه دادن فقط مربوط به ثروتمندان نیست؛ بلکه برعکس انسان ها اگر بتوانند در تنگدستی خود به نیازمندان کمک کنند و دست آن ها را بگیرند؛ این نهایت انسانیت است. چرا که یک ثروتمند شاید بخش اندکی از دارایی خود را صرف نیازمندان کند. هر چند که همان بخش خیلی بیشتر از دارایی شما باشد؛ ولی شما بخش اعظمی از دارایی خود را صرف دیگران کرده اید.

:میزان مساعدت(به ریال)

میزان مساعدت شما برابر است با {{ message }} ریال

:مساعدت برای شهر
سرفصل مساعدت
شماره موبایل

در حال اتصال به درگاه پرداخت